尊龙凯时

Czas na ulepszone modu?y serii Vertex N
2024.03.14

Trina Solar, ?wiatowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwi?zań fotowoltaicznych i magazynowania energii, zaprezentowa?a najnowsze usprawnienia w modu?ach z serii  Vertex N.

Zdaniem Adele Zhao, dyrektor Trina Solar ds. rozwi?zań produktowych i marketingu na Europ?, w tym roku ?wiatow? produkcj? zdominuj? modu?y typu N wykorzystuj?ce technologi? i-TOPCon. Z kolei w?ród modu?ów du?ej mocy 700 W+, prym wie?? b?dzie seria Vertex N 720W+. Tak? opini? przedstawicielka Trina Solar podzieli?a si? w trakcie swojego przemówienia programowego na jednej z bran?owych konferencji technologicznych w marcu 2024 r.

W oparciu o wiod?ce w bran?y zastosowanie ogniwa bazuj?cego na rozmiarze wafla krzemowego 210 mm oraz innowacj? technologiczn? i-TOPCon typu n, ale te? dzi?ki indukowanemu wypalaniu laserem, firma Trina Solar podnios?a wydajno?? ogniwa o 0,3%. Ulepszone modu?y Vertex N 720W+ mog? osi?gn?? wydajno?? na poziomie 23,2%, podczas gdy bardziej kompaktowa wersja modu?ów Vertex N 625W+ mo?e osi?gn?? wydajno?? do 23,1%.

Modu? Vertex N 720+ mo?e zapewni? jedno z najni?szych na rynku LCOE (levelized cost of energy) i jest rekomendowany do zastosowań w instalacjach naziemnych, na równym terenie w projektach wielkoskalowych. Niskie LCOE jest mo?liwe do osi?gni?cia dzi?ki zastosowaniu niskiego napi?cia pozwalaj?cego na wpi?cie wi?kszej ilo?ci modu?ów w jeden ?ańcuch, zwi?kszeniu mocy zainstalowanej w ?ańcuchu i docelowo zredukowaniu ilo?ci ?ańcuchów w projekcie, co przek?ada si? na obni?enie kosztów ca?ego systemu (konstrukcja, okablowanie, prace ziemne).

Modu?y Vertex N 625W+, rekomendowane dla ma?ych i ?rednich naziemnych farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych na terenach o nieregularnym kszta?cie, zapewniaj? du?? elastyczno?? w projektowaniu systemu i s? wysoce kompatybilne z systemami nad??nymi (trackerami). Modu? Vertex N 625W+, zaprojektowany przez firm? Trina Solar, ma wymiary 2382 mm x 1134 mm, co zosta?o uznane przez bran?? jako standardowy rozmiar dla segmentu ?redniej wielko?ci instalacji naziemnych.

Po inicjatywie maj?cej na celu ujednolicenie wymiarów modu?ów o mocy 700 W+ i powo?aniu sojuszu fotowoltaicznego Open Innovation Ecoological Alliance, zainicjowanego przez Trina Solar pod koniec 2023 r., produkty z serii Vertex N 720W+ umo?liwiaj? firmie kontynuacj? efektywnego wprowadzania bran?y w er? 700 W+.

Trina Solar kontynuuje wprowadzenie bran?y w er? 700W+, komercjalizuj?c modu?y o ultrawysokiej mocy i bardzo wysokiej wydajno?ci. Firma b?dzie nadal stosowa? innowacje w zakresie swojego g?ównego nurtu technologii i produktów i-TOPCon typu n, oferuj?c klientom wi?ksz? warto?? dzi?ki zaawansowanej technologii, niezawodnym produktom i rozwi?zaniom.

 

Zdj?ciehttps://bit.ly/3VasdYe
Opis: Modu?y fotowoltaiczne typu N wykorzystuj?ce technologi? i-TOPCon zdominuj? w tym roku ?wiatow? produkcj?, a modu?y du?ej mocy, takie jak seria Vertex N 720W+ firmy Trina Solar, b?d? liderem w erze 700W+.
?ród?o: Trina Solar

 

O Trina Solar 

Firma Trina Solar zosta?a za?o?ona w 1997 roku. Jako wiod?cy ?wiatowy dostawca modu?ów fotowoltaicznych (PV) i inteligentnych rozwi?zań energetycznych, Trina Solar dostarcza produkty PV, aplikacje i us?ugi w celu promowania zrównowa?onego rozwoju na ?wiecie. Poprzez ci?g?e innowacje, Trina Solar nadal rozwija przemys? PV, wzmacniaj?c równowag? sieci energii PV i popularyzuj?c energi? odnawialn?. Misj? Trina Solar jest pobudzenie globalnego rozwoju energii odnawialnej na ca?ym ?wiecie. 

Do dzi? Trina Solar dostarczy?a ponad 190 GW modu?ów s?onecznych na ca?ym ?wiecie. Ponadto, dzia?alno?? Trina Solar obejmuje rozwój projektów fotowoltaicznych, finansowanie, projektowanie, budow?, obs?ug? i zarz?dzanie oraz kompleksowe rozwi?zania w zakresie integracji systemów dla klientów. Trina Solar pod??czy?a ponad 10 GW elektrowni s?onecznych do sieci na ca?ym ?wiecie. W 2018 roku firma uruchomi?a mark? Energy IoT i obecnie d??y do bycia globalnym liderem w dziedzinie inteligentnej energii. Od czerwca 2020 roku Trina Solar jest notowana na parkiecie STAR Market gie?dy w Szanghaju. Aby uzyska? wi?cej informacji, odwied? www.trinasolar.com

 

Kontakt dla mediów 

Trina Solar Europe 
Michael Katz 
E-Mail: michael.katz@trinasolar.com 

 

【网站地图】【sitemap】