尊龙凯时

Jako wiod?cy ?wiatowy dostawca modu?ów fotowoltaicznych (PV) i inteligentnych rozwi?zań energetycznych, Trina Solar dostarcza produkty, aplikacje i us?ugi fotowoltaiczne promuj?ce globalny zrównowa?ony rozwój. Dzi?ki ci?g?ym innowacjom, Trina Solar kontynuuje rozwój bran?y fotowoltaicznej, tworz?c wi?kszy parytet sieci energetycznej energii fotowoltaicznej i popularyzuj?c energi? odnawialn?. Misj? Triny jest stymulowanie globalnego rozwoju energii odnawialnej na ca?ym ?wiecie z korzy?ci? dla ca?ej ludzko?ci.

W grudniu 2023 r. Trina Solar dostarczy?a ponad 150 GW modu?ów fotowoltaicznych na ca?ym ?wiecie i znalaz?a si? na li?cie ?Top 500 Private Enterprises in China”. Ponadto g?ówna dzia?alno?? firmy Trina obejmuje opracowywanie projektów fotowoltaicznych, finansowanie, projektowanie, budow?, eksploatacj? i zarz?dzanie oraz kompleksowe rozwi?zania w zakresie integracji systemów dla klientów. Trina Solar pod??czy?a do sieci ponad 10 GW elektrowni fotowoltaicznych na ca?ym ?wiecie. 

Icon of truck with solar module
150 GW+
??cznie
Przesy?ki
Icon of power line tower
10 GW+
Pod??czony do sieci
Icon of connections among people
40.000+
Liczba pracowników
Icon of world
100+
Klientów na ca?ym ?wiecie
Jifan Gao speaking with backdrop of Milky Way galaxy

Nowa granica

Trina Solar zosta?a za?o?ona w 1997 roku przez Gao Jifan. Jako pionier w dziedzinie energii s?onecznej, Trina Solar pomog?a zmieni? t? bran?? fotowoltaiczn?, szybko rozwijaj?c si? z jednego z pierwszych przedsi?biorstw fotowoltaicznych w Chinach do ?wiatowego lidera w technologii i produkcji energii s?onecznej.

Trina Solar osi?gn??a kamień milowy w 2020 roku, kiedy zosta?a notowana na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Szanghaju.

Solar cell on factory equipment

Rekordzi?ci ?wiata

W 2014 roku Trina Solar osi?gn??a kamień milowy w postaci wysy?ki ponad 1 GW w jednym kwartale. W tym roku 7 razy pobili?my równie? ?wiatowy rekord wydajno?ci ogniw s?onecznych. Do tej pory Państwowe Kluczowe Laboratorium Nauki i Technologii PV pobi?o 25 ?wiatowych rekordów w zakresie wydajno?ci ogniw fotowoltaicznych i mocy modu?ów.

Niezrównany poziom innowacyjno?ci i mo?liwo?ci technologiczne Trina Solar pozwoli?y nam sta? si? ?wiatowymi liderami, wyznaczaj?c standardy bran?owe zarówno pod wzgl?dem jako?ci, jak i wydajno?ci.

Uznanie mi?dzynarodowe

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

 

Globalny ?lad

Od prostych pocz?tków w Chinach, Trina Solar rozszerzy?a swoj? dzia?alno?? na ca?y ?wiat. Obecnie sprzedajemy nasze produkty w ponad 100 krajach i posiadamy regionalne siedziby w Singapurze, Tokio, Zurychu, Dubaju, Fremont i Miami, globalne centra sprzeda?y i biura w Hiszpanii, Meksyku, Chile, W?oszech, Niemczech, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji, Kolumbii, Brazylii, Indiach oraz bazy produkcyjne w Wietnamie i Tajlandii.

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!
【网站地图】【sitemap】